Klinikh Periptwsh - epeisodio 10 2012-02-18     44'
Klinikh Periptwsh - epeisodio 11 2012-03-03     46'
Klinikh Periptwsh - epeisodio 12 2012-03-11     45'
Klinikh Periptwsh - epeisodio 13 2012-03-17     45'
Klinikh Periptwsh - epeisodio 14 2012-04-05     45'
Klinikh Periptwsh - epeisodio 15 2012-04-29     46'
Klinikh Periptwsh - epeisodio 16 2012-04-30     45'
Klinikh Periptwsh - epeisodio 6 2012-01-14     47'
Klinikh Periptwsh - epeisodio 7 2012-01-21     46'
Klinikh Periptwsh - epeisodio 8 2012-01-28     45'
Klinikh Periptwsh - epeisodio 9 2012-02-11     44'